Реактивы для синтеза

 
Метиламин 40%

597 грн.

   
Нитроэтан

13100 грн.

   
Бензальдегид

3731 грн.

 
 
н-Бутиламин

1269 грн.

   
Нитрометан

1791 грн.

   
2,5-Диметоксибензальдегид

13433 грн.

 
 
Ацетил хлорид

746 грн.

   
3,4,5-Триметоксибензальдегид

1791 грн.

   
Пропиофенон

5194 грн.

 
 
Циклогексиламин

3358 грн.

   
Метиламина гидрохлорид

896 грн.

   
1-Диметиламино-2-пропанол

746 грн.

 
 
Аллиловый спирт

1194 грн.

   
1,4-Бензохинон

149 грн.

   
3,4-Дигидроксибензальдегид

4776 грн.

 
 
Метиловый спирт "ХЧ"

1493 грн.

   
Хлорацетон

851 грн.

   
2,4,5-Триметоксибензальдегид

26866 грн.

 
 
Пропионовый ангидрид

821 грн.

   
Бензил цианид

2239 грн.

   
2,4,6-Триметоксибензальдегид

26866 грн.

 
 
Этилендиамин диацетат

896 грн.

   
1,4-Диоксан

448 грн.

   
4-Пиперидон моногидрат гидрохлорид

2597 грн.

 
 
4-Метоксифенилуксусная кислота

1642 грн.

   
Формамид

1403 грн.

   
Пропионил хлорид

5373 грн.

 
 
Литий алюминий гидрид

3582 грн.

   
4-Гидроксифенилуксусная кислота

2000 грн.

   
4-Метоксифенилацетонитрил

4478 грн.

 
 
b-Фенэтилбромид

746 грн.

   
4-Метилбензальдегид

5672 грн.

   
Натрия боргидрид

2313 грн.

 
 
Уксусная кислота

597 грн.

   
1-Нафтилуксусная кислота

3806 грн.

   
N-Метил формамид

2239 грн.

 
 
Диметил сульфат

5373 грн.

   
Дихлорметан

   
Бензил хлорид

373 грн.

 
 
Дибромметан

1791 грн.

   
Диэтил карбонат

4179 грн.

   
Гидрохинон

194 грн.

 
 
Трифторуксусный ангидрид

2030 грн.

   
Трифторуксусная кислота

19403 грн.

   
L-Аланин

806 грн.

 
 
4-Фторбензальдегид

26119 грн.

   
1-Бромбутан

254 грн.

   
4-Метоксибензальдегид

5970 грн.

 
 
2-Хлорацетамид

2985 грн.

   
Аммоний уксуснокислый

90 грн.

   
Фосфор Красный

29851 грн.

 
 
1-Нафтил хлорид

5075 грн.

   
3,5-Диметокси-4-гидроксибензальдегид

14925 грн.

   
Этил бромистый

17910 грн.

 
 
Натрий гидроксид

597 грн.

   
2,5-Диметокситетрагидрофуран

1343 грн.

   
1Н-Индол-3-уксусная кислота

3134 грн.

 
 
Магний порошок

1940 грн.

   
Калия фталимид

134 грн.

   
Никель Ренея RTH - 302

62687 грн.

 
 
2-Бром-4-Метилпропиофенон

5224 грн.

   
Диметиламин гидрохлорид

896 грн.

   
Глиоксиловая кислота

1 грн.

 
 
N-Метил-D,L-Аланин

1463 грн.

   
Бромбензол

373 грн.

   
Эфир петролейный 40-65С ЧДА

1493 грн.

 
 
1-(Диметиламино)-2-изопропилхлорид гидрохл...

4478 грн.

   
(+)-Дибензоил-(D)-винная кислота

22388 грн.

   
Индан

806 грн.

 
 
Диэтиламин

67 грн.

   
Пиперазин

1194 грн.

   
Аликват 336

21642 грн.

 
 
1,4-Бутандиол

3433 грн.

   
Дийодметан

4179 грн.

   
Ацетофенон

239 грн.

 
 
Фумаровая кислота

45 грн.

   
Эфир петролейный 60-95С ЧДА

1940 грн.

   
Четырёххлористый углерод; Тетрахлорметан

313 грн.

 
 
Этилацетат

134 грн.

   
Янтарная кислота

75 грн.

   
Этиленгликоль

97 грн.

 
 
Индол

2612 грн.

   
Фосфор трёххлористый

4925 грн.

   
Фталиевый агидрид

112 грн.

 
 
Тетрабутиламмоний гидрохлорид

7761 грн.

   
Фосфор пятихлористый

1791 грн.

   
Уратропин. Гексаметилентетрамин

149 грн.

 
 
Хлороформ

134 грн.

   
Тропинон

9045 грн.

   
Тетрабутиламония бромид

1642 грн.

 
 
Тетрагидрофуран (Абсолютированный)

597 грн.

   
Ацетальдегид

3582 грн.

   
Тетрабутиламмоний гидроксид

2776 грн.

 
 
Ортофосфорная кислота

821 грн.

   
(-)-Дибензоил-(L)-винная кислота

1045 грн.

   
Бензол

1493 грн.

 

1

Загрузка...