+38 (093) 131-48-15
+38 (098) 359-26-88
+38 (097) 015-29-27

 

Реактивы для синтеза

 
Аллиловый спирт

299 грн.

   
н-Бутиламин

1269 грн.

   
2,4,5-Триметоксибензальдегид

3582 грн.

 
 
1,4-Бензохинон

149 грн.

   
2,4,6-Триметоксибензальдегид

4776 грн.

   
3,4-Дигидроксибензальдегид

4776 грн.

 
 
3,4,5-Триметоксибензальдегид

1791 грн.

   
4-Гидроксифенилуксусная кислота

2000 грн.

   
4-Метоксифенилацетонитрил

4478 грн.

 
 
4-Метоксифенилуксусная кислота

1642 грн.

   
4-Пиперидон моногидрат гидрохлорид

2597 грн.

   
Ацетил хлорид

746 грн.

 
 
Бензальдегид

299 грн.

   
Бензил хлорид

373 грн.

   
Бензил цианид

522 грн.

 
 
Диметил сульфат

806 грн.

   
Диэтил карбонат

687 грн.

   
Метиламина гидрохлорид

448 грн.

 
 
Метиламин 40%

149 грн.

   
Дибромметан

507 грн.

   
Нитрометан

299 грн.

 
 
Пропионил хлорид

746 грн.

   
Метиловый спирт "ХЧ"

224 грн.

   
Пропионовый ангидрид

821 грн.

 
 
Пропиофенон

776 грн.

   
Циклогексиламин

522 грн.

   
Этилендиамин диацетат

896 грн.

 
 
1,4-Диоксан

448 грн.

   
1-Нафтилуксусная кислота

970 грн.

   
1-Нафтил хлорид

5075 грн.

 
 
2,5-Диметокситетрагидрофуран

1343 грн.

   
2-Хлорацетамид

866 грн.

   
3,5-Диметокси-4-гидроксибензальдегид

2239 грн.

 
 
4-Метилбензальдегид

1045 грн.

   
4-Метоксибензальдегид

1493 грн.

   
4-Фторбензальдегид

3881 грн.

 
 
1Н-Индол-3-уксусная кислота

3134 грн.

   
N-Метил-D,L-Аланин

1463 грн.

   
Аликват 336

3209 грн.

 
 
Аммоний уксуснокислый

90 грн.

   
Ацетальдегид

3582 грн.

   
Ацетофенон

239 грн.

 
 
Этил бромистый

448 грн.

   
Дийодметан

1045 грн.

   
Дифенилметилбромид

2687 грн.

 
 
Дихлорметан

   
Индол

2612 грн.

   
Литий алюминий гидрид

3582 грн.

 
 
Натрия боргидрид

2313 грн.

   
Пиперазин

[Свяжитесь с нами насчёт цены]

   
Тетрабутиламония бромид

299 грн.

 
 
Тетрабутиламмоний гидрохлорид

1179 грн.

   
Трифторуксусная кислота

2537 грн.

   
Трифторуксусный ангидрид

2030 грн.

 
 
Нитроэтан

[Свяжитесь с нами насчёт цены]

   
1-(2,4,5-триметоксифенил)-2-нитропропен

5522 грн.

   
Гидразин гидрат

470 грн.

 
 
Дифенилацетонитрил

3731 грн.

   
Диэтилсульфат

2388 грн.

   
4-Нитро-Орто-фенилендиамин

[Свяжитесь с нами насчёт цены]

 
 
2-(Диметиламино)-этанол

1642 грн.

   
1-(4-Фторфенил)-2-нитропропилен

3284 грн.

   
1-(3,4,5-триметоксифенил)-b-нитроэтилен

2388 грн.

 
 
1-(2,5-диметоксифенил)-b-нитроэтилен

1343 грн.

   
1-(2,5-диметоксифенил)-2-нитропропен

2836 грн.

   
Аммоний формиат

522 грн.

 
 
(-)-Дибензоил-(L)-винная кислота

1045 грн.

   
(+)-Дибензоил-(D)-винная кислота

533 грн.

   
1,3 - Бензодиоксол

1940 грн.

 
 
1,4-Бутандиол

746 грн.

   
4-Бензилоксииндол

8060 грн.

   
4'-Метоксипропиофенон

522 грн.

 
 
5-Бензилоксииндол

4776 грн.

   
5-Метоксииндол

6866 грн.

   
N,N-Диметилформамид

1299 грн.

 
 
N-Бромсукцинимид

2836 грн.

   
n-Пропил ацетат

104 грн.

   
N-Хлорсукцинимид

1104 грн.

 
 
Азотная кислота

75 грн.

   
Альфа-бромпропиофенон

7463 грн.

   
Аммиак

52 грн.

 
 
Ареколин гидробромид

1373 грн.

   
Ацетат натрия

116 грн.

   
Ацетат натрия (Безводный)

104 грн.

 
 
Ацетонциангидрин

955 грн.

   
Бензол

209 грн.

   
Гексан

224 грн.

 
 
Гидразин гидрат 64%

[Свяжитесь с нами насчёт цены]

   
Гидроксид калия

90 грн.

   
Дихлорэтан

134 грн.

 
 
Йод

746 грн.

   
Карбонат калия

82 грн.

   
Магний порошок

1940 грн.

 
 
Метилацетат

104 грн.

   
Муравьиная кислота

67 грн.

   
Натрий гидроксид

597 грн.

 

1

Загрузка...